Beleidsplan

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het handhaven en waar mogelijk verhogen van het niveau van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn in het kerkdorp Reusel, een en ander in de ruimste zin des woords.

De gemeentelijke beleidsdoelstellingen waaraan de activiteiten bijdragen van de stichting zijn o.a.: handhaven c.q. versterken van de sociale samenhang in de dorpen, bevorderen van een gezonde levensstijl, voorkomen van maatschappelijke uitval en sociaal isolement, stimuleren en bevorderen van de verantwoordelijkheid voor de eigen zorg- en ondersteuningsbehoefte van anderen, bevorderen van de sociale participatie op basis van actief burgerschap en zelfwerkzaamheid, stimuleren van jongeren om ontwikkelingskansen te benutten.

Het resultaat dat door middel van de activiteiten wordt nagestreefd, is te voorzien in een behoefte op gebied van zorg en welzijn, bij de inwoners van de kern Reusel. Dit kan diverse leeftijdsgroepen en thema’s betreffen, maar is altijd gericht op het welbevinden van de inwoners.

Organisatie

De stichting wordt bestuurd door het bestuur dat geheel uit vrijwilligers bestaat.

De activiteiten worden verricht door verschillende werkgroepen.

De volgende werkgroepen worden onderscheiden:

  • Höskaomer project
  • Kei Lekker Tafelen
  • vanaf 2020 de AED werkgroep

De werkgroepen worden door een 30-tal vrijwilligers bemenst.

Voor zover gewenst worden de vrijwilligers opgeleid en getraind.

Doelgroepen

De doelgroep varieert per activiteit. In feiten behoort de gehele gemeenschap tot de doelgroep. Het accent ligt echter op de eenzame ouderen.

Activiteiten

Diverse activiteiten op gebied van zorg en welzijn maken deel uit van de werkzaamheden van de stichting.. Deze zijn hetzij éénmalig, incidenteel, dan wel structureel karakter van aard.

Medio najaar 2014 is de stichting gestart, met als 1e activiteit de Höskaomer te Reusel welke activiteit  in  maart 2015 van de grond is gekomen. Wekelijks maken een 30 tal gasten gebruik van deze vorm van dagbesteding welke wordt gerund door vrijwilligers.

Daarnaast stelt de stichting zich ten doel in te spelen op actuele maatschappelijke thema’s , zo zijn informatieavonden georganiseerd over het thema’s Loverboy problematiek, Palliatieve gezondheidszorg en Oerbewuste voeding, In de toekomst zullen ook over thema’s welke onder de gemeenschap leven informatieavonden worden verzorgd. De initiatieven  daartoe kunnen worden genomen door zowel het bestuur als  vanuit de gemeenschap.

In oktober 2019 is de werkgroep Kei Lekker Tafelen succes vol van start gegaan. Iedere twee weken wordt voor eenzame burgers door vrijwilligers een verse maaltijd bereid. De kosten worden tegen de kostprijs van de ingrediënten in rekening gebracht aan de deelnemers. Hiermede wordt gestimuleerd dat er gezond wordt gegeten door de doelgroep. Doch tevens dat de deelnemers uit hun isolement worden gehaald, elkaar ontmoeten en samen gezelligheid ervaren. Op deze wijze wordt beoogd de kwaliteit van leven voor deze doelgroep te verhogen.

Vanaf 2020 start de werkgroep AED. Deze werkgroep bestaat ook uit vrijwilligers. Deze werkgroep zorgt voor het onderhoud en de beschikbaarheid van de AED apparatuur. Deze werkgroep rekruteert de burgers die de apparatuur kunnen bedienen en leidt deze vrijwilligers op. De opleiding omvat zowel de initiële opleiding als de permanente educatie en training.

Voor mantelzorgers in zijn algemeenheid wordt jaarlijks een mantelzorg dag georganiseerd.  De doelstelling is namens de gemeenschap laten blijken dat het werk van mantelzorgers zeer wordt gewaardeerd. De stichting organiseert samen met soortgelijke stichtingen in de andere kerkdorpen binnen de gemeente deze dag. De kosten hiervan worden gedragen door de gemeente Reusel-De Mierden.

Voor dementerende wordt tweemaal per jaar een muziekmiddag georganiseerd.

De stichtingen zorg en welzijn van de vier dorpskernen vergaderen driemaal per jaar om het beleid en de activiteiten onderling af te stemmen. De gemeente participeert ook in dit overleg.

Public relations

De stichting geeft bekendheid aan haar activiteiten door regelmatig in een lokaal blad te publiceren aangaande de activiteiten.

De website geeft actuele informatie over het reilen en zeilen binnen de stichting.

In een relatief kleine gemeenschap wordt via mond op mond door vrijwilligers en deelnemers bekendheid gegeven aan de activiteiten.

Financiën

De kosten van de organisatie zijn relatief laag omdat deze wordt gerund door vrijwilligers. Voor zover er out of pocket uitgaven zijn, zoals de huur van de accommodatie, worden deze kosten via een gemeentelijke subsidie gedekt. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Nieuwe activiteiten worden alleen gestart als op voorhand duidelijk is dat deze financieel draagbaar zijn en de continuïteit van de stichting niet in gevaar kunnen brengen.

Reusel, 18 december 2019